REGULAMIN STRONY ICLINICA.PL

ZASADY KORZYSTANIA | POLITYKA PRYWATNOŚCI

O NAS


Właścicielem strony internetowej dostępnej pod adresem internetowym https://iclinica.pl/ (dalej jako: „Strona”) jest iClinica Sp. Z O.O. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul.Nowoiejskiego 7/1, 61-731 Poznań); wpisana do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000199402; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja fundacji: Sąd Rejonowy Dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 5242495143; REGON: 015690013 oraz adres poczty elektronicznej: biuro@iclinica.pl (dalej jako: „IClinica”, „Właściciel” lub „Administrator”).

iClinica prowadzi serwis zajmujący się naprawą sprzętu od 2009 roku. Naprawiamy i serwisujemy smartfony, tablety, odtwarzacze muzyczne oraz komputery w ramach czynności gwarancyjnych i pogwarancyjnych. Specjalizujemy się głównie w urządzeniach mobilnych marki Apple, czyli: iPhone, iPad, iPod i MacBook. Ponadto, w naszej ofercie znajdują się także akcesoria do w/w produktów. Wierzymy, że udało nam się stworzyć najlepszy serwis Apple w Poznaniu, którego celem jest sprawienie, że nie tylko ty się uśmiechniesz, ale również Twój iPhone. Spełniając oczekiwania naszych Klientów, w 2014 roku rozszerzyliśmy swoją działalność na kolejne miasto – Kraków, a w 2017 na Wrocław. Oferujemy rzetelne i indywidualne podejście do każdego zlecenia starając się pomóc wszystkim urządzeniom noszącym znak jabłuszka.

 

ZASTRZEŻENIE PRAWNE, OWU


Niniejsza Strona ma za zadanie informować wszystkich zainteresowanych o działalności prowadzonej przez iClinica, umożliwić wszystkim zainteresowanym osobom zapis na Newsletter, którego przedmiotem będzie między innymi poinformowanie o działaniach iClinica. Dodatkowa Strona umożliwia złożenie zlecenia naprawy swojego urządzenia. Warunki świadczenia usług naprawy przez iClinica określone są w odrębnych ogólnych warunkach świadczenia usług serwisowych (dalej jako OWU) dostępnych na stronie https://iclinica.pl/ oraz w punktach serwisowych iClinica.

 

KORZYSTANIE ZE STRONY


Strona jest dostępna dla wszystkich użytkowników Internetu. W ramach Strony iClinica udostępnia informacje o prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej oraz o prezentowanych przez siebie produktach i usługach. W ramach Strony prowadzony jest także blog dotyczący tematyki związanej z przedmiotem działalności iClinica.

Prawidłowe korzystanie ze Strony wymaga spełnienia poniższych wymagań:

  • Komputer,  laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
  • Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej.
  • Dowolna rozdzielczość ekranu (strona responsywna).
  • Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

Korzystanie ze Strony jest bezpłatne. Korzystanie ze Strony winno odbywać się w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw Administratora, innych osób korzystających ze Strony oraz osób trzecich, w tym praw autorskich i praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudniać funkcjonowanie Strony. Zakazanie jest również dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

Możesz w każdej chwili zrezygnować z korzystania ze Strony poprzez zamknięcie strony internetowej lub przeglądarki internetowej. W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony lub innych pytań prosimy o kontakt z Właścicielem Strony:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@iclinica.pl lub
  • pisemnie na adres: ul. Nowowiejskiego 7, 60-731 Poznań.

W opisie zgłoszenia prosimy podać (1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia; oraz (2) dane kontaktowe zgłaszającego. Ustosunkujemy się do Państwa zgłoszenia niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni kalendarzowych.

 

USŁUGI ELEKTRONICZNE


Na Stronie dostępne są następujące usługi elektroniczne: Formularz Zlecenia oraz Newsletter.

Formularz Zlecenia

Formularz Zlecenia to elektroniczny formularz dostępny na Stronie umożliwiający zlecenie klientowi odpłatnej naprawy urządzenia przez iClinica. W ramach formularza możliwe jest określenie podstawowych elementy umowy naprawy, w szczególności: dane klienta, przedmiot naprawy, datę zlecenia naprawy, urządzenie stanowiące przedmiot naprawy.

Warunki zawarcia i realizacji naprawy określone są szczegółowo w OWU dostępnych na stronie https://iclinica.pl/ oraz w punktach serwisowych iClinica.

Korzystanie z Formularza Zlecenia rozpoczyna się z momentem rozpoczęcia przez klienta jego wypełniania na Stronie. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie trzech kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zlecenia i (2) kliknięciu na Stronie po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdź zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na Stronie) oraz (3) kliknięciu w link potwierdzający przesłany na podany w formularz adres poczty elektronicznej. W Formularzu Zlecenia niezbędne jest podanie przez klienta następujących danych dotyczących klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących urządzenia i naprawy: nazwa i model oraz numer seryjny urządzenia, opis uszkodzenia, miejsce odbioru urządzenia lub deklaracja samodzielnego dostarczenia do punktu serwisowego. W wypadku klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

Po wypełnieniu Formularza Zlecenia klient ma możliwość pobrania listu przewozowego albo dostarczenia urządzenia samodzielnie do iClinica – w zależności od wybranej opcji w trakcie składania zlecenia.

Usługa elektroniczna Formularz Zlecenia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zlecenia naprawy za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania zlecenia za jego pośrednictwem przez klienta.

Newesletter

Przedmiotem Newslettera jest informowanie o prowadzonej przez iClinica działalności gospodarczej oraz o prezentowanych przez siebie produktach i usługach, a także publikowanie porad i aktualności związanych z prowadzoną działalnością.  

Zapis na Newsletter następuje w opcji double opt-in. W takim wypadku korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Enter your e-mail for launch info:” widocznej na Stronie adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera, imienia, kliknięciu pola akcji oraz potwierdzeniu subskrypcji poprzez kliknięcie w link otrzymany w wiadomości przesłanej na podany adres poczty elektronicznej.

Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@iclinica.pl lub też pisemnie na adres: ul. Nowowiejskiego 7, 60-731 Poznań.

 

 

KONTAKT Z NAMI


W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony, Newsletter, konkursem lub innych pytań prosimy o kontakt z Właścicielem Strony:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@iclinica.pl lub
  • pisemnie na adres: ul. Nowowiejskiego 7, 60-731 Poznań.
Rate this page
Rate this page

Konsultant online