Zaznacz stronę

REGULAMIN STRONY ICLINICA.PL

ZASADY KORZYSTANIA | POLITYKA PRYWATNOŚCI


O NAS


Właścicielem strony internetowej dostępnej pod adresem internetowym https://iclinica.pl/ (dalej jako: „Strona”) jest fundacja AKADEMICKIE INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Piękna 68, 00-672 Warszawa i adres do doręczeń: ul. Nowowiejskiego 7, 60-731 Poznań); wpisana do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000199402; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja fundacji: Sąd Rejonowy Dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 5242495143; REGON: 015690013 oraz adres poczty elektronicznej: biuro@iclinica.pl (dalej jako: „IClinica”, „Właściciel” lub „Administrator”).

iClinica prowadzi serwis zajmujący się naprawą sprzętu od 2009 roku. Naprawiamy i serwisujemy smartfony, tablety, odtwarzacze muzyczne oraz komputery w ramach czynności gwarancyjnych i pogwarancyjnych. Specjalizujemy się głównie w urządzeniach mobilnych marki Apple, czyli: iPhone, iPad, iPod i MacBook. Ponadto, w naszej ofercie znajdują się także akcesoria do w/w produktów. Wierzymy, że udało nam się stworzyć najlepszy serwis Apple w Poznaniu, którego celem jest sprawienie, że nie tylko ty się uśmiechniesz, ale również Twój iPhone. Spełniając oczekiwania naszych Klientów, w 2014 roku rozszerzyliśmy swoją działalność na kolejne miasto – Kraków, a w 2017 na Wrocław. Oferujemy rzetelne i indywidualne podejście do każdego zlecenia starając się pomóc wszystkim urządzeniom noszącym znak jabłuszka.

 

ZASTRZEŻENIE PRAWNE, OWU


Niniejsza Strona ma za zadanie informować wszystkich zainteresowanych o działalności prowadzonej przez iClinica, umożliwić wszystkim zainteresowanym osobom zapis na Newsletter, którego przedmiotem będzie między innymi poinformowanie o działaniach iClinica. Dodatkowa Strona umożliwia złożenie zlecenia naprawy swojego urządzenia. Warunki świadczenia usług naprawy przez iClinica określone są w odrębnych ogólnych warunkach świadczenia usług serwisowych (dalej jako OWU) dostępnych na stronie https://iclinica.pl/ oraz w punktach serwisowych iClinica.

 

KORZYSTANIE ZE STRONY


Strona jest dostępna dla wszystkich użytkowników Internetu. W ramach Strony iClinica udostępnia informacje o prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej oraz o prezentowanych przez siebie produktach i usługach. W ramach Strony prowadzony jest także blog dotyczący tematyki związanej z przedmiotem działalności iClinica.

Prawidłowe korzystanie ze Strony wymaga spełnienia poniższych wymagań:

  • Komputer,  laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
  • Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej.
  • Dowolna rozdzielczość ekranu (strona responsywna).
  • Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

Korzystanie ze Strony jest bezpłatne. Korzystanie ze Strony winno odbywać się w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw Administratora, innych osób korzystających ze Strony oraz osób trzecich, w tym praw autorskich i praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudniać funkcjonowanie Strony. Zakazanie jest również dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

Możesz w każdej chwili zrezygnować z korzystania ze Strony poprzez zamknięcie strony internetowej lub przeglądarki internetowej. W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony lub innych pytań prosimy o kontakt z Właścicielem Strony:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@iclinica.pl lub
  • pisemnie na adres: ul. Nowowiejskiego 7, 60-731 Poznań.

W opisie zgłoszenia prosimy podać (1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia; oraz (2) dane kontaktowe zgłaszającego. Ustosunkujemy się do Państwa zgłoszenia niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni kalendarzowych.

 

USŁUGI ELEKTRONICZNE


Na Stronie dostępne są następujące usługi elektroniczne: Formularz Zlecenia oraz Newsletter.

Formularz Zlecenia

Formularz Zlecenia to elektroniczny formularz dostępny na Stronie umożliwiający zlecenie klientowi odpłatnej naprawy urządzenia przez iClinica. W ramach formularza możliwe jest określenie podstawowych elementy umowy naprawy, w szczególności: dane klienta, przedmiot naprawy, datę zlecenia naprawy, urządzenie stanowiące przedmiot naprawy.

Warunki zawarcia i realizacji naprawy określone są szczegółowo w OWU dostępnych na stronie https://iclinica.pl/ oraz w punktach serwisowych iClinica.

Korzystanie z Formularza Zlecenia rozpoczyna się z momentem rozpoczęcia przez klienta jego wypełniania na Stronie. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie trzech kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zlecenia i (2) kliknięciu na Stronie po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdź zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na Stronie) oraz (3) kliknięciu w link potwierdzający przesłany na podany w formularz adres poczty elektronicznej. W Formularzu Zlecenia niezbędne jest podanie przez klienta następujących danych dotyczących klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących urządzenia i naprawy: nazwa i model oraz numer seryjny urządzenia, opis uszkodzenia, miejsce odbioru urządzenia lub deklaracja samodzielnego dostarczenia do punktu serwisowego. W wypadku klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

Po wypełnieniu Formularza Zlecenia klient ma możliwość pobrania listu przewozowego albo dostarczenia urządzenia samodzielnie do iClinica – w zależności od wybranej opcji w trakcie składania zlecenia.

Usługa elektroniczna Formularz Zlecenia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zlecenia naprawy za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania zlecenia za jego pośrednictwem przez klienta.

Newesletter

Przedmiotem Newslettera jest informowanie o prowadzonej przez iClinica działalności gospodarczej oraz o prezentowanych przez siebie produktach i usługach, a także publikowanie porad i aktualności związanych z prowadzoną działalnością.  

Zapis na Newsletter następuje w opcji double opt-in. W takim wypadku korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Enter your e-mail for launch info:” widocznej na Stronie adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera, imienia, kliknięciu pola akcji oraz potwierdzeniu subskrypcji poprzez kliknięcie w link otrzymany w wiadomości przesłanej na podany adres poczty elektronicznej.

Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@iclinica.pl lub też pisemnie na adres: ul. Nowowiejskiego 7, 60-731 Poznań.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI


DANE OSOBOWE

Administrator może przetwarzać dane osobowe osób korzystających ze Strony. Sytuacja taka może mieć miejsce jedynie w przypadku skontaktowania się przez osobę korzystającą z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, zapisania się na Newsletter albo korzystania z Formularza Zlecenia. Samo korzystanie ze Strony nie wiąże się z koniecznością podania danych osobowych przez korzystającego ze Strony.

W przypadku skontaktowania się z Administratorem może on przetwarzać dane podane przez osobę kontaktującą oraz w celu podanym przez nią – np. w celu przedstawienia wyceny. W przypadku zapisania się na Newsletter Administrator przetwarza adres poczty elektronicznej w celu przesyłania wiadomości w ramach Newslettera. W przypadku korzystania z Formularza Zlecenia Administrator przetwarza dane w celu realizacji zlecenia i naprawy.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem ze Strony jest Administrator.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest w zależności od celu kontaktu podanego przez osobę kontaktującą się z IClinica – konieczność realizacji umowy, której osoba korzystająca ze Strony jest stroną lub podjęcia na jej żądanie działań przed jej zawarciem albo w przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda osoby korzystającej ze strony lub (2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora).

Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

W przypadku udzielenia przez osobę korzystającą ze Strony zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie. Ponadto w przypadku gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane osoby korzystającej ze Strony w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do (1) wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do (2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na końcu niniejszej polityki prywatności.

PLIKI COOKIES

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej Stronę (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający naszą Stronę). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze Strony w następujących celach:

  • dostosowywania zawartości Strony do indywidualnych preferencji korzystającego (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony);
  • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze Strony oraz badania potrzeb korzystających, z wyłączeniem personalnej identyfikacji korzystającego.

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Strony.

Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez naszą Stronę – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

GOOGLE ANALYTICS

Administrator korzysta w Serwisie Internetowym z usług Google Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Serwisie Internetowym.

Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Serwisu Internetowego. Administrator korzystając z powyższych usług w Serwisie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania Usługobiorców oraz sposób ich zachowania na stronie Serwisu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.

Szczegółowe informacje o zasadach na jakich działają powyższe usługi, w tym o zasadach zbierania i przetwarzania danych dostępne są tutaj: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.

 

ODESŁANIA


Strona może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszej Strony.

 

PRAWA AUTORSKIE


Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Strony jako całości oraz treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Właściciela lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną prawa autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści jest dozwolone bez ograniczeń w zakresie własnego użytku osobistego. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści w innym zakresie wymaga uprzedniej wyraźnej zgody Administratora lub innych uprawnionych podmiotów trzecich.

Znaki towarowe umieszczone na Stronie należące do innych podmiotów niż iClinica zostały wykorzystane jedynie w celach informacyjnych celem prezentacji usług i produktów iClinica. iClinica nie jest powiązany z właścicielami tychże znaków towarowych.

 

KONTAKT Z NAMI


W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony, Newsletter, konkursem lub innych pytań prosimy o kontakt z Właścicielem Strony:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@iclinica.pl lub
  • pisemnie na adres: ul. Nowowiejskiego 7, 60-731 Poznań.